Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup seminářů, workshopů a kurzů (dále označované jako „produkt“ či „produkty“ ) přes webové rozhraní www.jitkamullerova.cz

2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem produktů nebo s užíváním internetových stránek www.jitkamullerova.cz souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji. Tyto obchodní podmínky jsou také posílány formou PDF při vytvoření objednávky.

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávající: Jitka Müllerová
IČ: 46107622
DIČ: CZ7854095469
Místo podnikání: Nám. Interbrigády 950/2, Praha 6 — Bubeneč, 160 00
Kontaktní telefon: 773643337
E‑mail: info@jitkamullerova.cz
Web: www.jitkamullerova.cz

2. KUPUJÍCÍ.

Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.jitkamullerva.cz uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL.

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA.

Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM.

Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY.

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7. ÚČASTNÍK AKCE.

Není-li výslovně domluveno mezi mnou a Kupujícím jinak, je Účastníkem akce Kupující. Pokud je na základě vzájemné dohody Účastník semináře, workshopu či konzultace rozdílný od Kupujícího, vztahují se na Účastníka akce stejná pravidla jako na Kupujícího, který by byl za běžných okolností i Účastníkem akce.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ.

Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu je poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije. Účastník seminářů (Kupující) bere na vědomí, že název, termín konání či místo konání může být změněno. O této změně bude účastník semináře informován před začátkem konání semináře.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ.

Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady a vyberete označením (zakliknutím) vybraný produkt nebo produkty.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV.Cena produktů a platba

1. CENA PRODUKTŮ.

Na webovém rozhraní je vždy uvedena aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je proto již konečnou cenou. Kupující bere na vědomí, že cena produktu může být snížena. Pokud již došlo k zaplacení původní vyšší ceny, bude rozdíl ceny vrácen zpět na bankovní účet, ze kterého byla cena produktu zaplacena. O této situaci bude Kupující informován e‑mailem a přílohou e‑mailu mu bude zaslán nový doklad o zaplacení. Pokud Kupující již zaplatil cenu produktu, nemůže být naopak cena zvednuta a od Kupujícího požadován doplatek. Pokud byla akce zrušena, bude Kupujícímu již zaplacená Kupní cena do 7 pracovních dnů vrácena na bankovní účet, ze kterého byla platba poslána. O této skutečnosti bude informován e‑mailem a budou mu k tomu přílohou poslány i příslušné dokumenty.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Rozhodující konečná cena je uvedena v zálohové faktuře a po zaplacení i na faktuře a daňovém dokladu o zaplacení. Platba probíhá v CZK.

4. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY.

Jednorázově a bezhotovostně bankovním převodem na můj účet. Platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny, pokyny k platbě v podobě faktury obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována.

Bankovní účet pro platbu v CZK: 2073200010/3030
Pokud budete chtít i po odeslání přihlašovacího formuláře provést změny pro fakturaci, kontaktujte mě na e‑mail: info@jitkamullerova.cz

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky a zaslání faktury. Datum splatnosti je uvedený v pokynech k platbě.

6. DODACÍ PODMÍNKY.

Pro osobní služby na dálku i osobně se dodáním rozumí provedení služby v čas domluvený mezi prodávajícím a nakupujícím.

Pro prodej digitálních produktů bude produkt dodán formou uvedenou při prodeji do sedmi dnů od obdržení platby.

Pro účast na semináři, kurzu a workshopu se rozumí den a čas uvedený v objednávce na webovém rozhraní www.jitkamullerova.cz

V. Jak shromažďuji reference a jak s nimi nakládám:

Reference jsou získávány na základě spolupráce s klientem. Reference vzniká na základě svobodného rozhodnutí klienta. Její forma, ani text není měněna a je na webu uveřejněna v původním znění.

Klienti zasílají reference na e‑mail info@jitkamullerova.cz, kde je rovněž archivuji po dobu zveřejnění reference.

VI. Zabezpečení a ochrana autorských práv.

1. Digitální produkty podléhají autorskému právu a jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka.

2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (digitální produkty) včetně jejich náplně podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

VII. Podmínky účasti na semináři a storno podmínky

1. PODMÍNKY ÚČASTI NA SEMINÁŘI.

Přihláška na akci je platná a Vaše místo rezervováno až po zaplacení celé Kupní ceny (viz. čl IV „4. Způsob platby“). Vztah mezi Kupujícím a Účastníkem akce je vysvětlen v bodě II.7. výše. Za běžných okolností je Kupující zároveň i Účastníkem akce.

Účast na semináři, workshopu či kurzu je dobrovolná. Žádná z akcí není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že Účastník akce v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením akce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na akci informoval svého ošetřujícího lékaře. Totéž platí v situaci, je-li žena v prvním trimestru těhotenství a je jí její stav znám.

Účastník akce je v celém průběhu semináře, workshopu, kurzu či konzultace za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se Účastník akce řídí podle vlastního uvážení. Účastník akce bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

Semináře, workshopy, kurzy a konzultace jsou formou osobního rozvoje a spirituálního růstu a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na akci (vyjma těch, které by byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny.

Veškeré informace v kurzech i konzultacích vycházejí pouze z vlastních zkušeností autorky. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná a Jitka Müllerová není zodpovědná za rozhodnutí, ani za akce založené na těchto doporučeních.

Právem lektora je ukončit účast kohokoliv, u koho to lektor uzná-li za vhodné. V tomto případě bude poplatek za akci navrácen. Účastník akce může kdykoliv akci na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za akci nevrací.

2. STORNO PODMÍNKY.

Při odhlášení se ze semináře 3 dny před zahájením jsou storno-poplatky 50% z celkové částky kurzovného. Při pozdějším odhlášení platba propadá. V takovémto případě, avšak po dohodě s lektorem, je možné ustanovit vhodného náhradníka. Po absolvování semináře je jakýkoliv nárok na vrácení kurzovného vyloučen.

Pokud jste se rozhodli svou účast na semináři odvolat, informujte mě na e‑mailu: info@jitkamullerova.cz. Můžete použít i vzorový formulář, který je přílohou tohoto textu. Proto, abych Vám mohla Kupní cenu co nejdříve vrátit, vás požádám o zaslání buď potvrzení o zaplacení nebo alespoň o datum, kdy jste platbu provedli.

Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: info@jitkamullerova.cz, nebo písemnou formou na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně digitálního produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

3. Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.

4. Mým právem je nejen změna místa, názvu či doby trvání akce (viz. čl. III. 2), ale i ceny (viz. čl. IV. 1) nebo dokonce zrušení celé akce. O všech těchto změnách bude Kupující informován e‑mailem, který uvedl v přihlašovacím formuláři. V žádném z těchto případů Kupujícímu nenáleží peněžní náhrada za tyto změny. Vrácení zaplacené Kupní ceny se řídí výše popsanými pravidly.

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@jitkamullerova.cz.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

IX. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1. 5. 2020.

 

Vzorový formulář pro odstoupení ze smlouvy

vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: ……………
IČ: ……………
Adresa: ……………
Telefon: ……………
Adresa pro doručování elektronické pošty: ……………
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):
Datum objednání (*)/datum obdržení (*):
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):
Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):
Datum:

(*) Nehodící se škrtněte